Công văn Phát động cuộc thi 2016 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo | Microsoft Office Specialist | IIG Việt Nam